คณะกรรมการสภาและที่ปรึกษา
 
      ปี พ.ศ.2540
      ปี พ.ศ.2542
      ปี พ.ศ.2544
      ปี พ.ศ.2547
 
อธิการบดี
 
      ปี พ.ศ.2540
      ปี พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน