................................................................................................................................................................................................
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
 
................................................................................................................................................................................................
 
คณะบริหารธุรกิจ
 
          คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจัดตั้งเมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2540

ปีการศึกษา 2540 เปิดดำเนินการ หลักสูตร 4 ปี 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
ปีการศึกษา 2541 เปิดดำเนินการเพิ่ม หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคปกติ – ภาคสมทบ) 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
ปีการศึกษา 2542 เปิดดำเนินการเพิ่ม หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคปกติ – ภาคสมทบ) 2 สาขาวิชา คือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปีการศึกษา 2543 – 2548 เปิดดำเนินการ 5 สาขาวิชา หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคปกติ –ภาคสมทบ) คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 
ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2540 - 2547
ชื่อ – สกุล รองศาสตราจารย์พสุ สัตถาภรณ์
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ศส.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
ปีการศึกษา 2548 - 2549
ชื่อ – สกุล รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี พิจิตบันดาล
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ศ.บ. (เกียรตินิยมดี) การเงินการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พบ.ด. ประชากรและการพัฒนา NIDA
ปีการศึกษา 2550  
ชื่อ – สกุล รศ.ดร. วัน เดชพิชัย
ตำแหน่ง รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา
กศ.บ. มัธยมศึกษา (ฟิสิกส์-คณิต) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ วิทยาลัยวิชาการศึกษา
M.A. Guidance and Student Personnel Work, U. of Colorado at Boulder U.S.A.
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)