คณะกรรมการสภาและที่ปรึกษาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ปี 2544
 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่
 
นายนิพนธ์ บุญญภัทโร นายกสภา
อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน อุปนายกสภา , ผู้รับใบอนุญาต
รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย กรรมการสภา
ดร.จำรัส นองมาก กรรมการสภา
รศ. พสุ สัตถาภรณ์ กรรมการสภา
ผศ.ดร. วันชัย ธรรมสัจการ กรรมการสภา
ผศ. สุพจน์ โกวิทยา กรรมการสภา
นางสาวภัคชนิตร สัตยารักษ์ กรรมการสภา
นายสุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภา
นายวิทวัส สัตยารักษ์ กรรมการสภา
รศ.จินตนา บุญบงการ
กรรมการสภา
ผศ.ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์ กรรมการสภา
รองศาสตราจารย์ ดร.อาคม ใจแก้ว กรรมการสภา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์ กรรมการสภา
นางสาวรัศมิมาน สัตยารักษ์ เลขานุการสภา
 
ที่ปรึกษาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่
 
ดร.รุ่ง แก้วแดง เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ข่าวสด
นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธาน บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ