คณะกรรมการสภาและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปี 2547
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
นายนิพนธ์ บุญญภัทโร
นายกสภา
อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
 
อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
อุปนายกสภา , ผู้รับใบอนุญาต
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย
อธิการบดี, กรรมการสภา
 
ดร.จำรัส นองมาก
กรรมการสภา
 
รองศาสตราจารย์ พนารัตน์ ปานมณี
กรรมการสภา
 
รองศาสตราจารย์ จินตนา บุญบงการ
กรรมการสภา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ
กรรมการสภา
 
ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์
กรรมการสภา
 
อาจารย์วิทวัส สัตยารักษ์
กรรมการสภา
 
อาจารย์ธารพรรษ สัตยารักษ์
กรรมการและเลขานุการ
 
รองศาสตราจารย์ พสุ สัตถาภรณ์
กรรมการสภา
 
ศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกวรเดช จันทรศร
กรรมการสภา
 
นายสมพร ใช้บางยาง
กรรมการสภา
 
รองศาสตราจารย์ ปิติ ทฤษฎิคุณ
กรรมการสภา
 
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
กรรมการสภา
 
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดร.รุ่ง แก้วแดง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อาจารย์เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร.วัลลภ สุวรรณดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นายณรงค์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริษัทเดอะแวลูซิสเต็มส์