ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ
 
 
ประวัติก่อตั้ง
 
          แนวคิดการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า มาจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจำนวนมาก ศิษย์เก่าเหล่านี้ได้พบปะพูดคุยกันอยู่บ่อย ๆ และโดยเฉพาะเรื่องความรักความผูกพันกันทั้งในเรื่องเดียวกัน ต่างรุ่นกัน และภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย คณะศิษย์เก่าได้จัดงานพบปะสังสรรค์กันภายนอกมหาวิทยาลัยหลายครั้ง และได้ตกลงนัดหมายประชุมกันเป็นทางการ เพื่อจะผลักดันให้จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ณ ห้องสำนักกิจการนักศึกษา 2 โดยเชิญศิษย์เก่าที่ทำงานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาประชุมจำนวน 27 คน การประชุมครั้งแรกยังไม่ได้แนวทางที่ชัดเจน เมื่อมีการประชุมในครั้งต่อมาจึงได้เชิญศิษย์เก่าที่ทำงานอยู่ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยมาประชุมร่วมกัน และได้แต่งตั้งกรรมการสมาคมชุดแรกขึ้น โดยได้จัดทำข้อบังคับของสมาคม และมอบหมายให้ผู้แทนดำเนินขอจัดตั้งต่อทางราชทางการทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด
          การขอจัดตั้ง รวบรวมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ดำเนินการโดยคณะศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหลายคน โดยเฉพาะ คุณยุวัลดา ใฝ่ฝัน เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้เป็นกำลังสำคัญในการศึกษาค้นคว้า โดยมีอาจารย์วิทวัส สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์ชัย ภูมิระวิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ในขณะนั้น เป็นผู้ให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด
          สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับอนุญาตจากทางราชการตามใบอนุญาตที่ ต.ส.ข. 6/2547 อนุญาต เมี่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปฎิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามและได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547
 
รายชื่อคณะกรรมการชุดแรกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
1. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว นายกสมาคมฯ
2. นายนธี เหมมันต์ อุปนายกสมาคมฯ
3. นางสาววิกานดา พงษ์ชนะ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นางสาวพิกุล มหาสรศักด์ เลขานุการ
5. นางสาวประภาพร สรคง ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสาวพรชนก กิตติสุภานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ
7 .นางสาวนิตยา เพ็ชราการ เหรัญญิก
8. นางสาวขวัญนภา คงใจดี ผู้ช่วยเหรัญญิก
9. นายมนัส เหล่าตระกูล ประชาสัมพันธ์
10. นางสาวจารุวรรณ จันทรมี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
11. นางสาวนันทวรรณ ว่องไวพาณิชย์ ปฏิคม
12. นายอนุชา มหาแก้ว ผู้ช่วยปฏิคม
13. นางสาวอรพินท์ เพชรสุข นายทะเบียน
14. นางสาวอัจฉรา เหล่าวีระกุล ผู้ช่วยนายทะเบียน
 
โลโก้สมาคมศิษย์เก่า