................................................................................................................................................................................................
การจัดการ
................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชาการจัดการ
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีที่ขอเปิดสอน : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดปีแรกด้วยหลักสูตร 4 ปี เมื่อ พ.ศ.2540 และต่อมาเปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง
เมื่อพ.ศ.2541
ปีที่อนุมัติหลักสูตร : สาขาวิชานี้ได้รับอนุมัติหลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง โดย สำนักงาน ก.พ. ในปีเดียวกัน คือ
พ.ศ.2542
ปีที่รับรองมาตรฐาน : สาขาวิชานี้ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปี โดยสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ พ.ศ.2542 และ 2543 ตามลำดับ
ข้อมูลนักศึกษาเข้า : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน เมื่อ พ.ศ.2540 ด้วยนักศึกษา จำนวน 78 คน และเปิดรับมาตลอดจนกระทั่ง พ.ศ.2548 ซึ่งรวมเป็น นักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 3,598 คน
ข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา : สาขาวิชานี้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 120 คน นับตั้งแต่ปีแรก พ.ศ.2542 จนถึง พ.ศ.2547