คณะกรรมการสภาและที่ปรึกษาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ปี 2542
 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่
 
นายนิพนธ์ บุญญภัทโร นายกสภา
อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน อุปนายกสภา , ผู้รับใบอนุญาต
ดร.วิจิตร จันทรากุล กรรมการสภา
ดร.จำรัส นองมาก กรรมการสภา
รศ. พสุ สัตถาภรณ์ กรรมการสภา
ผศ.ดร. วันชัย ธรรมสัจการ กรรมการสภา
ผศ. สุพจน์ โกวิทยา กรรมการสภา
รศ.ดร. ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์ กรรมการสภา
ผศ.ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ กรรมการสภา
นางสาวภัคชนิตร สัตยารักษ์ กรรมการสภา
นายสุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภา
นายวิทวัส สัตยารักษ์ กรรมการสภา
นางสาวรัศมิมาน สัตยารักษ์ เลขานุการสภา
 
ที่ปรึกษาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่
 
ดร.รุ่ง แก้วแดง เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ