ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 ที่อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เป็นบุตรีของท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน และคุณแม่ลำดวน ดิษยะศริน มีพี่น้องรวม 3 คน คือ
 
1. ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์
ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2. นายณรงค์ ดิษยะศริน ถึงแก่กรรม
3. นางลักขณา ตะเวทิกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติดิษยะศริน กรุงเทพฯ
 
          ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน สมรสกับ ร.ต.ธนู สัตยารักษ์ ตำแหน่งสุดท้าย ก่อนเกษียนอายุราชการข้าราชการกระทรวงมหาดไทย คือ ปลัดจังหวัด จังหวัดตราด มีบุตรธิดา 5 คน ชาย 2 คน หญิง 3 คน คือ
 
1. นางศรินรักษ์ สัตยารักษ์
     การศึกษาปริญญาตรี
สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
     การศึกษาปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (M.L.A.) จาก Oklahoma City University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
2. ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์
     การศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     การศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการ ( M.S.M.) จาก Southern Nazarine University ประเทศสหรัฐอเมริกา
     การศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
3. อาจารย์วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
     การศึกษาปริญญาตรี

สาขาทรัพยากรมนุษย์ (B.B.A.) จาก University of Central Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
     การศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) จาก Oklahoma City University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
4. อาจารย์รัศมิมาน สัตยารักษ์
     การศึกษาปริญญาตรี
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
     การศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (M.Ed) จาก George Mason University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
5. อาจารย์ธารพรรษ สัตยารักษ์
     การศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     การศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) จาก Sanfrancisco State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   
 
 
       ชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสตรีสมบูรณ์กุลกัลยา (ปัจจุบันคือ โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา)
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีพ.ศ. 2504
 
 
       เจ้าของและผู้บริหาร โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
       ผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการโรงเรียนหาดใหญ่
อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
       ผู้รับใบอนุญาตและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
 
 
       ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
       ทั้ง 2 โรงเรียน ได้รับโล่ นักเรียนมีความประพฤติดีเรียบร้อย และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด
       ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้อยู่ในมาตรฐาน แห่งคุณธรรม และความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา
       ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหาดใหญ่
       ได้รับโล่ และประกาศเกียรติบัตร จากเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างสรรค์พัฒนา
ท้องถิ่น เมืองหาดใหญ่
       ได้รับโล่นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ระดับประเทศ
       ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก
       ได้รับรางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2538 ส่วนภูมิภาค ภาคเอกชนจากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและ วิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
       ได้รับเกียรติบัตรผู้ดำเนินงานสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดีเด่นเขตการศึกษา 3 ประจำปี 2538
       รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณครู ปี พ.ศ. 2541
       ได้รับเกียรติยบัตรผู้ให้ความอนุเคราะห์จัดหาพัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในราชการของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสงขลา
       รางวัลเสมา
 
 
       ประธานหมู่บ้านเด็กกำพร้าโสสะ จังหวัดสงขลา
       ผู้พิพากษาสมทบ จังหวัดสงขลา สมัยที่ 3
       ที่ปรึกษาผู้ว่า CEO จังหวัดสงขลา
       กรรมการข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ ( กต.ตร.)
       อดีตนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ จังหวัดสงขลา
       ที่ปรึกษาสมาคมสตรีนักธุริกจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์
       กรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จังหวัดสงขลา
       ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรม อำเภอหาดใหญ่
 
 
       มิถุนายน พ.ศ.2537 ได้นำนักเรียนไปช่วยทางด้านแปรอักษรในพิธีเปิด การกีฬาแห่งชาติของนักเรียน-นักศึกษาระดับ ประเทศ โดยนำนักเรียน 600 คน แปรอักษร
       มีนาคม 2538 ได้นำนักเรียน นักศึกษา 700 คน แสดงในพิธีเปิดสมิหลาเกมส์งานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11
       สิงหาคม 2538 สนับสนุนฟื้นฟูทางด้านประวัติศาสตร์ ได้นำนักเรียนจำนวน 700 คน แสดงละครประวัติศาสตร์เรื่อง
        “ ศึกถลาง” ในการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ โดยเปิดให้ประชาชน
ได้เข้าชมฟรี
       ธันวาคม 2537 ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยนำนักเรียนนักศึกษาจำนวน 800 คน
เข้าร่วมงาน ทอโหกให้โลกแล โดยการนำขบวนพาเหรดแต่งกายในชุด ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
       ก่อตั้งชมรมดนตรีไทยในโรงเรียน และได้นำวงดนตรีไทย และวงดุริยางค์ และ วงโยธวาทิตไปร่วม หน่วยงานต่างๆ
ในจังหวัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
       ปี 2530 ได้จัด มหาดุริยางค์ไทย เพื่อฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ได้นำ 19 สถาบันเข้าร่วมด้วย มีนักเรียนในวงดุริยางค์ กว่า 200 คน เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในส่วนภูมิภาค
       ได้พานักเรียนออกช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ หน่วยราชการ และเอกชนของชมรม,วัด, จังหวัด ต่อเนื่องตลอดมา
รวมทั้งงาน  ศาสนา , งานวัฒนธรรม,งานสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาสังคม
       ช่วยเหลืองานสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา
       งานหมู่บ้านเด็กโสสะ หาดใหญ่
       กรรมการสงเคราะห์สถานพินิจเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา
       งานกลุ่มแม่บ้าน อำเภอหาดใหญ่
       ในปี 2540 ได้ส่งตัวแทนอาจารย์นักศึกษา ไปบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดชุมพร
       ส่งการแสดงและจัดนิทรรศการร่วมในงาน MAAZING HATYAI-SONGKHLA โดยจังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่ - บริษัทไดอาน่าดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2541-วันที่ 6 เมษายน 2541
ณ สนามนกเขา
       จัดมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชัน วันที่ 28 สิงหาคม 2542 ณ คอนแวนชั่นฮอลล์ชั้น 7
จุลดิศ หาดใหญ่ พลาซ่า
       ประธานกรรมการจัดงานมหกรรมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคใต้ครั้งที่ 1 วันที่10 มกราคม – วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546
 
 
       ริเริ่มให้มีการส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมประเพณีไทย มีดนตรีไทยความเป็นอยู่แบบไทย
       ได้ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนในเครือได้มีการแสดงออกถึงความเป็นไทย และรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
         ไทยอันดีงามไว้ต่อไป โดยมีการจัดการแสดงอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยขึ้นประจำทุกปี ณ จุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า
       อาจารย์ในเครือโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์แต่งชุดไทยสัปดาห์ละครั้ง
       โรงเรียน ได้กำหนดให้อาจารย์จำนวนเกือบ 200 คน สวมใส่เสื้อผ้าด้วย ผ้าทอในท้องถิ่นไทยคือ ผ้าเกาะยอ
       สนับสนุนนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ทางด้านดนตรีไทยฟื้นฟูประเพณีไทยให้เหมาะสมกับวันเทศกาลต่างๆ
เช่น การแสดงความกตัญญูในวันผู้สูงอายุ,วันสงกรานต์,วันไหว้ครู
      จัดประกวดมารยาท
      จัดประกวดนางนพมาศ
      งานกีฬาสีประจำปีจะมีการแสดงกลางแจ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในพิธีเปิดทุกปี ณ สนามกีฬาจิรนคร
      จัดงานมหาดุริยางค์ไทย เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530
      ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่จัดมหาดุริยางค์เทิดพระเกียรติ ครองราชย์ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
     ตั้งกองทุนให้คุณพ่อประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับเป็นกองทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ผู้ขาดแคลนและการกุศลปีละ
      ประมาณ หนึ่งแสนบาท
     ให้ทุนนักเรียนผู้ขาดแคลนในโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์และโรงเรียนหาดใหญ่ อำนวยวิทย์พณิชยการ ปีละ 20 คน
     สนับสนุนทางด้านศาสนา เป็นประธาน รองประธานกรรมการทอกกฐินตามวัดต่างๆ เป็นประจำปีทุกปีต่อเนื่องมาเป็น
เวลายาวนาน
     ตั้งกองทุนให้กับนักเรียนที่มีฐานะลำบาก ให้ความช่วยเหลือทั้งปัจจัย อาหาร และเสื้อผ้า
     บริจาคสมทบสร้างหมู่บ้านเด็กกำพร้าโสสะ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
     บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยายาลหาดใหญ่ ในปี พ.ศ.2536 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
     ร่วมสบทบกับครอบครัวสร้างเมรุ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ.2538 เป็นจำนวนเงิน
1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )    
     สร้างตู้ยาม ณ สำนักงานศึกษาธิการเขตการศึกษา 3 เป็นเงินจำนวน 70,000 บาท ( เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ในปี พ.ศ. 2539
     บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
     สร้างกุฎิ “ ดิษยะศริน” ณ วัดคอหงส์ ในปี พ.ศ. 2540 เป็นจำนวน 900,000 บาท ( เก้าแสนบาทถ้วน )
     บริจาคเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่โรงพยาบาทหาดใหญ่ มูลค่า 300,000 บาท ( สามแสนบาทถ้วน )
วันที่ 5 พฤษภาคม  พ.ศ.2546
 
 
 
         นอกจากช่วยงานสังคม งานสังคมสงเคราะห์ ท่านอาจารย์ประณีต รักการปลูกต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจเพราะช่วยสร้าง
สิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น สดชื่น ดังนั้นจึงปลูกดอกไม้ให้ ร่มรื่นในโรงเรียนและที่สาธารณะ เช่น วัดคอหงส์ หมู่บ้านเด็กโสสะ ,
ศูนย์พัฒนาอาชีพเกาะยอและที่อื่นๆ