อธิการบดี ปี พ.ศ. 2540
 
ดร.วิจิตร จันทรากุล
Dr.Vichit Chandhrakul
     
ประวัติการศึกษา
 
ประสบการณ์การสอนและการทำงาน
กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
M.A. (Social Science)
Ball state Teachers College (Ball State University)
Ed.D (Higher Education-Community College)
University of Southem Califomia, L.A. California U.S.A.
  2530-2534 รองอธิการบดีกรมการฝึกหัดครู
2534-2535 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2535-2536 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ