ภาพเหตุการณ์ 2553-12

 21 พฤษภาคม 2553  พิธีมุทิตาจิต ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
  21 พฤษภาคม 2553 พิธีเปิดอาคารภูเก็ต โดย พลอากาศเอกประหยัด ดิษยะศริน
  22-23 พฤษภาคม 2553 โครงการสานสัมพันธ์ Computer Center ครั้งที่ 2
  20 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมแสดงความยินดีแด่จุฬาราชมนตรี คนที่ 18
  20 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะนิเทศศาสตร์
  20 พฤษภาคม 2553 ครบ 72 ปี ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน กิจกรรมการปลูกต้นไม้
  20 พฤษภาคม 2553 ครบ 72 ปี ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน งานเปิดนิทรรศการท่านอาจารย์ประณีต
  4 พฤษภาคม 2553  กิจกรรมแถลงข่าวโครงการคิดดี ทำดี ICT PROJECT # 1
  29 เมษายน 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชม ศูนย์การค้า U-Plaza
  3-14 พฤษภาคม 2553 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแนวอิสลาม ครั้งที่ 3/2552
  7 เมษายน 2553 โครงการคนดีต้องมีวินัย ปีที่ 2
  5 เมษายน 2553  ชมรมวิทยุสื่อสารและหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน (นครา) จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
  30 เมษายน- 2 พฤษภาคม 2553 โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
  29 เมษายน 2553 University Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  27-28 มีนาคม 2553 การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally : Leader Development” รุ่นที่ 2
  24-25 เมษายน 2553 การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally : Leader Development” รุ่นที่ 3
  13 มีนาคม 2553 TOEIC
  5-27 มีนาคม 2553 DRIC Strategic Plan Revion
  4-6 มีนาคม 2553 be summer camp 2010
  7-8 มีนาคม 2553 ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตมืออาชีพและมีงานทำ

หน้า 12