ภาพเหตุการณ์ 2553-16

  27 มกราคม 2553 โครงการชำระหนี้คืนกองทุนฯ เพื่อสานฝันแด่รุ่นน้อง ครั้งที่ 2
  25 มกราคม 2553 การแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1
  21 – 23 มกราคม 2553 โครงการ ม.หาดใหญ่ สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ครั้งที่ 2
  20 มกราคม 2553 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2552
  26 มกราคม 2553 แนวโน้มอุตสาหกรรมสงขลาต่อสภาวะโลกร้อน
  21-23 มกราคม 2553  การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
  20 มกราคม 2553  สัมมนาบทบาทของวิทยุชุมชนในทัศนะของชุมชน
  9 มกราคม 2553  สิงห์เงินส่งเสริมประชาธิปไตยแก่เยาวชนในชุมชนยุทธศาสตร์
  20 มกราคม 2553  การพิจารณารับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  19 มกราคม 2553  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงาน ด้านสหกิจศึกษา
  13-15 มกราคม 2553 โครงการหาดใหญ่แฟร์ 2010
  6 มกราคม 2553  เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ
  5 มกราคม 2553 ผู้ได้รับทุนพบคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2552

หน้า 16