ภาพเหตุการณ์ 2553-14

 7 มีนาคม 2553 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต
  4-6 มีนาคม 2553  โครงการอบรมนักศึกษาอาสาพยาบาล นครา ปีที่ 2
  5 มีนาคม 2553 ประชุมบุคลากร ก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2/2552
  4 มีนาคม 2553  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2552
  26-27 กุมภาพันธ์ 2553 โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร”
  19 กุมภาพันธ์ 2553  DRIC Speech Contest 2010
  22 กุมภาพันธ์ 2553 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่1
  2 กุมภาพันธ์ 2553 Visit from Univeristi Utara Malaysia
  1 กุมภาพันธ์ 2553 Visit from Southern New Hampshire University
  20 กุมภาพันธ์ 2553 สัมมนา เรื่องรู้ไว้ต้านภัยโรคมะเร็ง และรับมอบทุนการศึกษา
  10 กุมภาพันธ์ 2553 Guest Speaker
  8-9 กุมภาพันธ์ 2553 ดูงานหาดทิพย์และโรงงานปลาป่นภาคใต้ 1969 จำกัด
  9 กุมภาพันธ์ 2553 โครงการ Back to School
  22-24 มกราคม 2553 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
  16 กุมภาพันธ์ 2553 คณะผู้บริหารแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬา
  15 กุมภาพันธ์ 2553 Miss and Mr. U Plaza Valentine Happy Chinese New Year 2010
  12 กุมภาพันธ์ 2553 พิธีปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 10
  30-31 มกราคม 2553 โครงการนิทรรศน์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล
  15 กุมภาพันธ์ 2553 การบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ
  14 กุมภาพันธ์ 2553 สัมมนา PR Marketing สูตรสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่

หน้า 14