โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร" (Competency)
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ห้องกะตะ อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่