หลักสูตร “การพัฒนากรอบความคิดเพื่อเพิ่มผลผลิตในงานและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Growth Mindset)” รุ่นที่ 3

หลักสูตร “การพัฒนากรอบความคิดเพื่อเพิ่มผลผลิตในงานและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Growth Mindset)” รุ่นที่ 3

หลักสูตร “การพัฒนากรอบความคิดเพื่อเพิ่มผลผลิตในงานและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Growth Mindset)” รุ่นที่ 3
ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ให้กับบุคลากรของบริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลา วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เธียรชัย พันธ์คง หัวหน้าสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ (INDEE) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่