การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อน STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (สถาบันอุดมศึกษา)

การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อน STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต (สถาบันอุดมศึกษา)

ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ม.หาดใหญ่ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อน STRONG-องค์กรพอเพียงด้านทุจริต (สถาบันอุดมศึกษา) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมี
– รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.
– ผศ.ดร. ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ กรรมการ สปท.
– นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการ
การมีส่วนร่วมต้านทุจริต
– นางสาวสุดใจ ไข่เสน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา
– นายปียะวัฒน์ คุระพล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต ภาค ๙
– นายอภินันท์ ศิวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและบูรณาการ
การมีส่วนร่วม ๓
พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต จากสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๙ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุม