อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ” กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานศึกษา” ครั้งที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ” กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานศึกษา” ครั้งที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ” กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานศึกษา” ครั้งที่ 2
โดย คุณรัตนวดี เกียรติซิมกุล ผู้อำนวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบรรษัทภิบาล บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง IDC ณ อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และผ่านระบบ Google Meet