การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 “สงขลาเกมส์”

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 “สงขลาเกมส์”

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 “สงขลาเกมส์” 
วันที่ 15-25 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่