สถาบัน iipod จัดโครงการฝึกอบรม การวางระบบการทำตามกฏหมาย PDPA

สถาบัน iipod จัดโครงการฝึกอบรม การวางระบบการทำตามกฏหมาย PDPA

สถาบัน iipod จัดโครงการฝึกอบรม การวางระบบการทำตามกฏหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด จังหวัดสตูล ในวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ วิทยากรโดย คุณรัตนาวดี เกียรติซิมกุล