บรรยากาศโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Presentation Skills”

บรรยากาศโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Presentation Skills” บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง ผศ.เจริญเนตร แสงดวงแข ดร.ฟาริดา ซาซา อ.กรกมล ซุ้นสุวรรณ
จัดโดยสถาบัน iipod