โครงการสื่อมวลชนสัญจร กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในการฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ”

โครงการสื่อมวลชนสัญจร กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในการฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ อาจารย์สามารถ วราดิศัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นายถาวร ไชยมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลชะแล้ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะสื่อมวลชน จากส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร โครงการสื่อมวลชนสัญจร กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในการฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ” และ การพัฒนาชุมชนเพาะเลี้ยงชันโรง สู่การเป็นชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลชะแล้ ชันโรง : อุง สร้างอาหารปลอดภัย ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พร้อมเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงชันโรงบ้านชะแล้ วิสาหกิจชุมชนชะแล้รักษ์ชันโรง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ อำเภอรัตภูมิ สงขลา และวิสาหกิจชุมชนอุงและญิงยวน อำเภอบางกล่ำ สงขลา (วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565)