ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย “ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลชะแล้ : ชันโรง (อุง) สร้างอาหารปลอดภัย ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย “ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลชะแล้ : ชันโรง (อุง) สร้างอาหารปลอดภัย ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โดยนายถาวร ไชยมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลชะแล้ ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับพร้อมคณะกรรมการเครือข่ายเทศบาลตำบลชะแล้ ร่วมประชุม ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค
(ภาคใต้) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์
อาจารย์สามารถ วราดิศรัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คุณประวีณ เลิศอริยะพงษ์กุลบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
วิสาหกิจชุมชนชะแล้รักษ์ชันโรง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ชันโรงชะแล้  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงชันโรงบ้านชะแล้ โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา  ศูนย์บริหารจัดการป่าชายเลนจังหวัดสงขลา
ณ เทศบาลตำบลชะแล้
พร้อมลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงชันโรง การขยายพันธุ์ชันโรง ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงชันโรงบ้านชะแล้ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชะแล้รักษ์ชันโรง
วันที่ 10 มกราคม 2565