โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ออนไลน์ผ่าน Facebook Live สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวให้โอวาส และได้รับเกียรติจาก จ่าสิบโท พลากร ศรีมาลา ปลัดอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และคุณเตชทัต อชิรวุฒิเดชา บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ”