มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบเงินบริจาคเงินเพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ท่านผู้รับใบอนุญาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี และ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบเงินบริจาคเงินเพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านบูเก็ตดาราเซ (คุ้มบ้านบูเก็ตดาราเซ) หมู่ที่ 8 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
27 กรกฎาคม 2564 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา