ต้อนรับ ดร.นายแพทย์ นพพร ตันติรังสี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และคณะ ในการประชุม/หารือ ความร่วมมือด้านสุขภาพจิตเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

ต้อนรับ ดร.นายแพทย์ นพพร ตันติรังสี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และคณะ ในการประชุม/หารือ ความร่วมมือด้านสุขภาพจิตเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ดร.นายแพทย์ นพพร ตันติรังสี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และคณะ ในการประชุม/หารือ ความร่วมมือด้านสุขภาพจิตเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาและบุคลากร วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม Steve job อาคารสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่