พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ลงนามในบันทึกข้อตกลง) รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ลงนาม/พยาน) โดยคณะรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการโครงการ เรื่อง “การจัดการความรู้การเลี้ยงชันโรง เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช” ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ อาจารย์อับดุลเราะมัน มอลอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว ณ หอนก ศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 9 มิถุนายน 2564