มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมแสดงความยินดีแด่ พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมแสดงความยินดีแด่ พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมแสดงความยินดีแด่ พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมกันนี้ได้นำเสนอความก้าวหน้า โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” และมอบหนังสือ “คู่มือการใช้ชีวิต 4 ช่วงวัย” เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 7 มิถุนายน 2564