ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 7 เมษายน 2564