เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์

เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนและพิธีลงนามบันทึกเจตจำนง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน โดยมี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมพูดคุยเสนอความเห็น
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมด้วย โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องศิวา1 โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง