พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและเวียนเทียน

พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและเวียนเทียน

ประมวลภาพพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 จัดโดย ชมรมยุวพุทธ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่