กิจกรรมอบรม เรื่อง “การเลี้ยงชันโรง (อุง) : สร้างอาหารปลอดภัย”

กิจกรรมอบรม เรื่อง “การเลี้ยงชันโรง (อุง) : สร้างอาหารปลอดภัย”

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “การเลี้ยงชันโรง (อุง) : สร้างอาหารปลอดภัย” โดยวิทยากร คุณประวีณ เลิศอริยะพงษ์กุล บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ในการนี้ ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ดร.สุดาพร ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุกูล

ชิ้นฟัก คณาจารย์ และนักศึกษาจาก คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ประณีตศิลป์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564