กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

ท่านอาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม” ในการนี้ อาจารย์สามารถ
วราดิศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก เข้าร่วมกิจกรรม และอาจารย์สุกรี บุญเทพ อาจารย์สุนิตดา ชูสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมและควบคุมดูแลนักศึกษา จัดโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (พลเอกปราการ ชลยุทธ) ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต วันที่ 22-24 มกราคม 2564