การสัมมนาวิพากษ์รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

การสัมมนาวิพากษ์รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

การสัมมนาวิพากษ์รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
(Hatyai Learning City)

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.10 น.
ณ ห้องประชุมนิพนธ์ บุญญภัทโร อาคารคณะบริหารธึรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่