โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop) อาคารสุราษฎร์ธานี