ม.หาดใหญ่ จัดปัจฉิมนิเทศฯ ONLINE

ม.หาดใหญ่ จัดปัจฉิมนิเทศฯ ONLINE

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา ว่า “ให้พัฒนาตนเอง มีวินัย มีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ มีความมุมานะ มีเป้าหมายของตนเองที่ชัดเจน เราจะได้ก้าวไปสู่เป้าหมายและประสบผลสำเร็จ ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คือ รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ม.หาดใหญ่ กล่าวว่า นักศึกษาต้อง พัฒนาตัวเอง Up Skills ให้เยอะที่สุด โดยเฉพาะศาสตร์บูรณาการ มีความสำคัญมาก ๆ สำหรับการทำงานในอนาคต เพราะว่าถ้าเก่งศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งไม่เพียงพอ ซึ่งศาสตร์ด้านเทคโนโลยี (IT) และภาษาอังกฤษสำคัญมากในปัจจุบัน ฉะนั้น ต้องหาโอกาสในการพัฒนาทักษะตัวเอง ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า อยากให้นักศึกษามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเพราะจะทำให้ดำเนินชีวิตอย่างมีพลังและมีคุณค่า มีการบริหารเวลาที่ดี และมีการเรียนรู้ในตลอดชีวิต เพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ ให้กับตนเอง สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจไว้ได้ ทั้งนี้การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักศึกษา ทำให้นักศึกษากล้าพูดคุย แสดงความคิดเห็นและซักถามวิทยากรมากกว่าปกติ นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งนักศึกษารวมถึงวิทยากรและศิษย์เก่าที่มาร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

http://www.hu.ac.th/press/images_upload/202072910551.pdf