ม.หาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ แบบออนไลน์ ตอบโจทย์ New Normal

ม.หาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ แบบออนไลน์ ตอบโจทย์ New Normal

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด “การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ” ครั้งที่ 11 โดยในปีนี้เป็นการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ที่ตอบโจทย์วิถีใหม่แบบ New Normal เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลดภาวะความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวในการเปิดการประชุมว่า การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ถือว่าเป็นการจัดงานที่เรียกว่า “Virtual Conference” ครั้งแรกแบบเต็มรูปแบบ โดย 23 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากภาครัฐ ทั้งจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีผลงานวิจัยเพื่อชุมชนหลากหลายด้าน ทั้งด้านการท่องเที่ยว นวัตวิถี สิ่งแวดล้อม และโลจิสติกส์ ที่ประสบความสำเร็จ สร้างนักวิจัยของ ม.หาดใหญ่ และเครือข่ายได้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น “การจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ แบบออนไลน์ครั้งนี้ ทุกท่านจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย องค์ความรู้ที่ได้รับจากการนำเสนอ และนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยในเรื่องนั้น ๆ อย่างกว้างขวาง” อธิการบดีกล่าว ด้าน รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประธานดำเนินการ กล่าวว่า ม.หาดใหญ่ ตระหนักในความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้วยผลงานวิจัย และถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคจากงานวิจัย ตลอดจนมีการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 11 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 235 คน โดยมีบทความวิจัยทั้งหมด 199 บทความ ประกอบด้วย บทความระดับชาติ 188 บทความ และบทความระดับนานาชาติ 11 บทความ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเมืองการปกครองและนิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ International Education และ International Social Sciences Humanities จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

http://www.hu.ac.th/press/images_upload/202072910421.pdf