ม.หาดใหญ่ ลุยงานวิจัย ดัน “หาดใหญ่” สู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้”

ม.หาดใหญ่ ลุยงานวิจัย ดัน “หาดใหญ่” สู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้”

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) และความร่วมมือจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการจัดทำโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” ภายใต้แผนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมี ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ เป็นผู้ประสานงานแผนงานวิจัยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ กล่าวว่า เมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและคมนาคมของภาคใต้ตอนล่าง เป็นเมืองแห่งการศึกษา เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนหลายแห่ง มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับอำเภอ และมีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค จึงมีความเหมาะสมต่อการผลักดันให้เป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” โครงการ การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ 1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการการเรียนรู้ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 2) การออกแบบเครื่องมือ นวัตกรรมพื้นที่และชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างทักษะใหม่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย 1 ปี ซึ่งเริ่มต้นดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในส่วนของทีมวิจัยนั้น เป็นการร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยของ ม.หาดใหญ่ และบุคลากรของเทศบาลนครหาดใหญ่ พัฒนาชุดโครงการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ พัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือ รูปแบบพื้นที่ ชุมชน และสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลนครหาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมการให้เทศบาลนครหาดใหญ่มีความพร้อมและสามารถสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ตามกรอบของ UNESCO โดยแผนงานวิจัยมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ แผนงานของเทศบาล ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า จะเป็น “มหานครแห่งความสุข” โดยมีพันธกิจที่สอดคล้องกับการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ด้วยปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่เริ่มชะลอตัว เนื่องจากผลผลิตภาคการเกษตร จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ประกอบกับวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVD-19 ทำให้เกิดภาวะความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพและด้านเศรษฐกิจของประชาชน ทางคณะวิจัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของเทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งใจที่จะศึกษาและนำผลการวิจัยไปพัฒนานครหาดใหญ่สู่การเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ต่อไป

http://www.hu.ac.th/press/images_upload/202072910391.pdf