ม.หาดใหญ่ จับมือ ทต.ชะแล้ ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ม.หาดใหญ่ จับมือ ทต.ชะแล้ ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลชะแล้ โดย นายถาวร ไชยมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลชะแล้ จัดประชุมแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติการฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 บริษัท CPF จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ ณ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม ที่ผ่านมา

http://www.hu.ac.th/press/images_upload/202072910271.pdf