ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ ทน.หาดใหญ่ จัดประชุมเครือข่ายการพัฒนา “หาดใหญ่” สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ ทน.หาดใหญ่ จัดประชุมเครือข่ายการพัฒนา “หาดใหญ่” สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดประชุม “การประชุมสร้างเครือข่ายการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” (Hatyai Learning City) เพื่อสร้างเครือข่ายระบบและกลไกขับเคลื่อนเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมการเสวนาสะท้อนมุมมองต่อการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” เป็นการพัฒนารูปแบบพื้นที่ชุมชนและสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลนครหาดใหญ่ และเพื่อเตรียมความพร้อมของเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ตามคุณสมบัติ “เมืองแห่งการเรียนรู้” ขององค์การ UNESCO โดยโครงการวิจัยนี้เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ท่านอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับความเชื่อมั่นให้เป็นพื้นที่ดำเนินการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนารูปแบบพื้นที่ชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลนครหาดใหญ่ และเพื่อเตรียมความพร้อมของเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยการประชุมในวันนี้จะนำไปสู่ผลการดำเนินงานวิจัยตามแผนการวิจัย ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ภายในงานมีการเสวนาสะท้อนมุมมองต่อการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยมี ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ประสานงานแผนงานวิจัยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ร่วมเสวนา ดำเนินการเสวนา โดย คุณวราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS และมีการประชุมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายระบบและกลไกขับเคลื่อนเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยจัดขึ้นในศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทั้งนี้ โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” ภายใต้แผนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ 1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการการเรียนรู้ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 2) การออกแบบเครื่องมือ นวัตกรรมพื้นที่และชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างทักษะใหม่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย 1 ปี ซึ่งเริ่มต้นดำเนินการไป ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา

http://www.hu.ac.th/press/images_upload/202072910241.pdf