ม.หาดใหญ่เปิดปริญญาเอก “บริหารการศึกษา”

ม.หาดใหญ่เปิดปริญญาเอก “บริหารการศึกษา” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา (Doctor of Education Program in Educational Administration) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -30 มิถุนายน 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จรจิตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดเผยว่า “ม.หาดใหญ่ ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหลักสูตร เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา มีความสามารถในงานวิชาการและงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารการศึกษา มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีทักษะทางปัญญา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้บริหารองค์การทางการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนในระดับสูงทางด้านการบริหารการศึกษา” “สำหรับจุดเด่นของหลักสูตรฯ คือ ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกมารับใช้สังคม จึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนมาสอน นอกจากนั้น มีระบบการให้คำปรึกษาในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่วางไว้ และมีการจัดประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ” คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวทิ้งท้าย ม.หาดใหญ่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2554 สอบคัดเลือกในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 และเปิดเรียนในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 75,000 บาท(จ่าย 6 ภาคเรียน) หรือจ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 450,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ม.หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-200-357-8 หรือ www.hu.ac.th/graduate

http://www.hu.ac.th/press/images_upload/2011122523511.doc