HATYAI POLL 3/63 “ปัญหา โอกาส และมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด-19”

HATYAI POLL 3/63 “ปัญหา โอกาส และมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด-19”

สรุปผลการสำรวจ รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 31.75 พอใจการแก้ปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุด และพอใจการแก้ปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาลในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 31.25 ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงโอกาสจากสถานการณ์โควิด-19 พบว่า ประชาชนร้อยละ 28.25 เห็นว่าเกิดความร่วมมือและความสามัคคีของคนไทยในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 รองลงมา โอกาสของธุรกิจออนไลน์ และโอกาสของสถาบันการศึกษาในการเรียนออนไลน์และนวัตกรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 24.75 และ 10.25 ตามลำดับ ประชากรต้องการให้รัฐบาลจัดการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 มากที่สุด (ร้อยละ 55.25) รองลงมา คือ พัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์ให้ก้าวไกลสู่สากลและวางแผนพัฒนาไทยเป็นครัวโลกอย่างจริงจัง คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 8.50 ตามลำดับ

http://www.hu.ac.th/press/images_upload/20205159551.pdf