HATYAI POLL 5/61 “เยาวชนคิดอย่างไรกับการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

HATYAI POLL 5/61 “เยาวชนคิดอย่างไรกับการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

สรุปผลการสำรวจ รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า เยาวชนร้อยละ 43.00 เห็นว่าปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจากปัญหาผู้ก่อการร้าย รองลงมาเป็น ปัญหาแบ่งแยกดินแดนและปัญหาการเมือง (ร้อยละ 27.00 และ 25.75 ตามลำดับ) จากเหตุการณ์ความรุนแรงจากการยิงพระในจังหวัดนราธิวาส เยาวชนร้อยละ 41.25 ต้องการให้รัฐบาลจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตของเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร้อยละ 58.44 ยังคงใช้ชีวิตปกติหลังเหตุการณ์การยิงพระในจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้เยาวชนร้อยละ 66.00 เห็นว่าเมื่อมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสถานการณ์ปัญหา ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเหมือนเดิม เยาวชนร้อยละ 87.00 ประเมินการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ไม่ประสบความสำเร็จ ทุกช่วงอายุเห็นว่าการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ไม่ประสบความสำเร็จ โดยที่ช่วงอายุ 15-17 ปี มีร้อยละจำนวนผู้เห็นว่าไม่ประสบความสำเร็จ มากที่สุด (ร้อยละ 92.86) ส่วนความคิดเห็นที่เยาวชนในการให้รัฐบาลใหม่ แก้ปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มากที่สุด (ร้อยละ 27.00)

http://www.hu.ac.th/press/images_upload/201922613151.pdf