มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (มหาวิทยาลัยกลุ่ม 3 : กลุ่มพัฒนาเชิงพื้นที่) ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง (Reinventing University)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (มหาวิทยาลัยกลุ่ม 3 : กลุ่มพัฒนาเชิงพื้นที่) ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง (Reinventing University)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (มหาวิทยาลัยกลุ่ม 3 : กลุ่มพัฒนาเชิงพื้นที่) ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง (Reinventing University)

ร่วมประชุมหารือ รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงพื้นที่ โดย นายปฎิวัติ ทองเพชรจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ, ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์, ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ, ผศ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และคณาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอบางกล่ำ

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมอำเภอบางกล่ำ