โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่, ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่, อาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา