โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 โดยมีอาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เปิดโครงการและให้โอวาทการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 โดยมีอาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เปิดโครงการและให้โอวาทการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 โดยมีอาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เปิดโครงการและให้โอวาทการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา

วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมะหาด U-301 อาคาร U-Plaza