โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์กระบวนการและผลลัพธ์การปฏิบัติงานจากรายงาน EdPEx ม.หาดใหญ่ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ พีรวุฒิ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์กระบวนการและผลลัพธ์การปฏิบัติงานจากรายงาน EdPEx ม.หาดใหญ่ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ พีรวุฒิ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์กระบวนการและผลลัพธ์การปฏิบัติงานจากรายงาน EdPEx ม.หาดใหญ่ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ พีรวุฒิ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้อง IDC (U-204) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่