ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลชมเชย” ด้านที่ 3

ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลชมเชย” ด้านที่ 3

ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลชมเชย” ด้านที่ 3 การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการวิชาการ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาและตัวแทนนักศึกษา เข้ารับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” จากการประกวดการสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย ชื่อผลงาน “ตำรับไก่ทอดหาดใหญ่” จากท่าน ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในงาน “Better Thailand” การปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทยผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลชมเชย” ด้านที่ 3 การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการวิชาการ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาและตัวแทนนักศึกษา เข้ารับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” จากการประกวดการสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย ชื่อผลงาน “ตำรับไก่ทอดหาดใหญ่” จากท่าน ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในงาน “Better Thailand” การปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ