โครงการ รอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 11

โครงการ รอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 11

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องนิทรรศการพสุ สัตถาภรณ์ อาคาร U-PLAZA มหาวิทยาลัยหาดใหญ่