ผู้บริหารพบนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) ครั้งที่ 21

ผู้บริหารพบนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) ครั้งที่ 21

ผู้บริหารพบนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) ครั้งที่ 21

โดย ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Port de biz อาคารคณะบริหารธุรกิจ