อบรมแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs) สำหรับคณาจารย์

อบรมแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs) สำหรับคณาจารย์

อบรมแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs) สำหรับคณาจารย์

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสมิหลา