ภาพเหตุการณ์ 2552-1

 28 พฤศจิกายน 2552 นิทรรศน์พิพิธภัณฑ์ทักษิณคดีศึกษาจังหวัดสงขลา
  23 ธันวาคม 2552  KM ด้านการสอนของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  16 ธันวาคม 2552 สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดกับสาธารณะสุขจังหวัดสงขลา
  18 ธันวาคม 2552  โครงการ U – Teen Square ปี 4
  28 พฤศจิกายน 2552 โครงการนิทรรศน์พิพิธภัณฑ์ทักษิณคดีศึกษาจังหวัดสงขลา
  5 ธันวาคม 2552 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 82 พรรษา
  4 ธันวาคม 2552 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์พ่อแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2552
  2 ธันวาคม 2552 REPUSM Southern Thailand Peace Excursion 2009
  29 ธันวาคม 2552 งานสังสรรค์ปีใหม่ HU Country Party New Year 2010
  22 ธันวาคม 2552  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  27-28 พฤศจิกายน 2552 คุณธรรมนำความรู้ ประจำปีการศึกษา 2/2552
  15 พฤศจิกายน 2552 SPEAKEASY 2
  15 ธันวาคม 2552 ก้าวแรกสู่โลกสื่อมวลชน
  17 ธันวาคม 2552 OPEN HOUSE HU
  12 ธันวาคม 2552 Hatyai Music Awards ครั้งที่ 7 (รอบคัดเลือก)
  19 – 30 ตุลาคม 2552 โครงการ SPEAKEASY 1
  9 ธันวาคม 2552 พิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รุ่นที่ 10
  8 ธันวาคม 2552 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
  7 ธันวาคม 2552 พิธีซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2551
  4 ธันวาคม 2552 ถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช

หน้า 1